Natječaj za pomoćnog knjižničara

Na temelju članka 34 Zakona o knjižnicama (Narodne novine 105/97, 5/98, 104/00, 69/09) i članka 22 Statuta Općinske narodne knjižnice Babina Greda („Službeni vjesnik“ 12/08), ravnateljica Knjižnice raspisuje

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

 

  • POMOĆNI/A KNJIŽNIČAR/KA

na puno radno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci zbog povećanog opsega posla.

 

Uvjeti:

  • srednja stručna sprema (SSS)
  • položen stručni ispit za pomoćnog knjižničara

Posebni uvjeti: poznavanje rada na računalu, komunikacijske vještine, spremnost za permanentno usavršavanje, poznavanje i primjena socioloških, pedagoških i didaktičkih metoda u radu s korisnicima.

Specifični uvjeti: rad u smjenama i timski rad.

 

 

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
 
–          dokaz o stručnoj spremi
–          potvrdu o radnom stažu od HZMO
–          uvjerenje o položenom stručnom ispitu
–          potvrdu o državljanstvu (preslika domovnice)
–          uvjerenje o nekažnjavanju kao i uvjerenje da protiv kandidata/kinje nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od mjesec dana
–          životopis

Radno iskustvo nije uvjet.

Prema članku 22 Statuta Općinske narodne knjižnice Babina Greda osobe koje se zapošljavaju u knjižnici na radnim mjestima pomoćnog knjižničara i knjižničara bez položenog stručnog ispita dužne su ga položiti u  roku od 2 godine od dana zapošljavanja.

 

Kandidati/kinje mogu priložiti neovjerene preslike dokumenata. 
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za pomoćnog knjižničara“ na adresu:

Općinska narodna knjižnica Babina Greda,

 Ulica Vladimira Nazora 1,

32276 Babina Greda.

 Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatu natječaja kandidati  će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 

Natječaj vrijedi od 6. srpnja do 14. srpnja 2017. godine

 Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave na web stranici Općinske narodne knjižnice, odnosno na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.