Natječaj za pomoćnog knjižničara

Na temelju članka 34 Zakona o knjižnicama (Narodne novine 105/97, 5/98, 104/00, 69/09) i članka 22 Statuta Općinske narodne knjižnice Babina Greda („Službeni vjesnik“ 12/08), ravnateljica Knjižnice raspisuje

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

 

 • POMOĆNI/A KNJIŽNIČAR/KA

na puno radno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci zbog povećanog opsega posla.

 

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema (SSS)
 • položen stručni ispit za pomoćnog knjižničara

Posebni uvjeti: poznavanje rada na računalu, komunikacijske vještine, spremnost za permanentno usavršavanje, poznavanje i primjena socioloških, pedagoških i didaktičkih metoda u radu s korisnicima.

Specifični uvjeti: rad u smjenama i timski rad.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
 
–          dokaz o stručnoj spremi
–          potvrdu o radnom stažu od HZMO
–          uvjerenje o položenom stručnom ispitu
–          potvrdu o državljanstvu (preslika domovnice)
–          uvjerenje o nekažnjavanju kao i uvjerenje da protiv kandidata/kinje nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od mjesec dana
–          životopis

Radno iskustvo nije uvjet.

Prema članku 22 Statuta Općinske narodne knjižnice Babina Greda osobe koje se zapošljavaju u knjižnici na radnim mjestima pomoćnog knjižničara i knjižničara bez položenog stručnog ispita dužne su ga položiti u  roku od 2 godine od dana zapošljavanja.

 

Kandidati/kinje mogu priložiti neovjerene preslike dokumenata. 
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za pomoćnog knjižničara“ na adresu:

Općinska narodna knjižnica Babina Greda,

 Ulica Vladimira Nazora 1,

32276 Babina Greda.

 Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatu natječaja kandidati  će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 

Natječaj traje od 6. srpnja 2017. godine do 14. srpnja 2017. godine. 

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave na web stranici Općinske narodne knjižnice, odnosno na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

 

Natječaj za pomoćnog knjižničara

Na temelju članka 34 Zakona o knjižnicama (Narodne novine 105/97, 5/98, 104/00, 69/09) i članka 22 Statuta Općinske narodne knjižnice Babina Greda („Službeni vjesnik“ 12/08), ravnateljica Knjižnice raspisuje

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

 

 • POMOĆNI/A KNJIŽNIČAR/KA

na puno radno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci zbog povećanog opsega posla.

 

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema (SSS)
 • položen stručni ispit za pomoćnog knjižničara

Posebni uvjeti: poznavanje rada na računalu, komunikacijske vještine, spremnost za permanentno usavršavanje, poznavanje i primjena socioloških, pedagoških i didaktičkih metoda u radu s korisnicima.

Specifični uvjeti: rad u smjenama i timski rad.

 

 

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
 
–          dokaz o stručnoj spremi
–          potvrdu o radnom stažu od HZMO
–          uvjerenje o položenom stručnom ispitu
–          potvrdu o državljanstvu (preslika domovnice)
–          uvjerenje o nekažnjavanju kao i uvjerenje da protiv kandidata/kinje nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od mjesec dana
–          životopis

Radno iskustvo nije uvjet.

Prema članku 22 Statuta Općinske narodne knjižnice Babina Greda osobe koje se zapošljavaju u knjižnici na radnim mjestima pomoćnog knjižničara i knjižničara bez položenog stručnog ispita dužne su ga položiti u  roku od 2 godine od dana zapošljavanja.

 

Kandidati/kinje mogu priložiti neovjerene preslike dokumenata. 
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za pomoćnog knjižničara“ na adresu:

Općinska narodna knjižnica Babina Greda,

 Ulica Vladimira Nazora 1,

32276 Babina Greda.

 Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatu natječaja kandidati  će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 

Natječaj vrijedi od 6. srpnja do 14. srpnja 2017. godine

 Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave na web stranici Općinske narodne knjižnice, odnosno na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

 

REZULTATI javnog natječaja za odabir znaka ili logotipa (loga) knjižnice

 •  Natječaj za odabir znaka ili logotipa (loga) knjižnice je trajao od 27. travnja do 5. svibnja 2017. godine
 • Na ovaj natječaj prijavljeno je 7 radova. 
 • Stručno povjerenstvo za odabir znaka ili logotipa (loga) knjižnice u sastavu:                        Ivane Jurić, mag. edukacije hrvatskog jezika i književnosti i knjižničarstva;                       Đurđice Babić, mag. edukacije hrvatskog jezika i književnosti i knjižničarstva                              i Dubravka Sertića, nastavnika likovne kulture                                                                       odlučilo je da znak koji će predstavljati knjižnicu u budućnosti bude ovaj znak:Ovaj znak ili logotip (logo) knjižnice će predstavljati knjižnicu zajedno sa svojim unaprijed utvrđenim izvedenicama. 
 • Nakon odabira predloženog znaka, Knjižnica zadržava autorska i sva druga prava nad odabranim znakom.
 • Autorovo ime i prezime se ne ističe prilikom uporabe odabranog znaka.   

OBRAZLOŽENJE za odabrani logo:  Ovaj znak ili logo je originalan rad autora. Znak sa svojim izgledom ili sadržajem ne iskorištava niti vrijeđa ničija nacionalna, politička, vjerska , spolna, kulturna ili neka druga opredjeljenja.

Znak je obuhvatio važna kulturna i stilska obilježja ustanove:

 • u skladu je s najnovijim trendovima grafičkog dizajna;
 • nosi obilježja kulturnog identiteta Babine Grede (uporaba plave i žute boje kao boje zastave i grba Općine); 
 • simbolično je prikazan medij “knjige” koji je najvažniji predmet knjižnice. 

Zahvaljujemo svim autorima koji su se javili. 

Predavanje logopeda u našoj knjižnici

U srijedu, 10. svibnja, održano je predavanje magistre logopedije Mihaele Pavičić u Općinskoj narodnoj knjižnici Babina Greda. Predavanje pod nazivom „Govorno-jezične teškoće u djece predškolske i školske dobi“ je bilo namijenjeno ponajprije roditeljima, ali i svim ostalim osobama koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom procesu svakog djeteta.

Magistra logopedije Mihaela Pavičić je sažeto govorila o poremećajima govorno-jezične komunikacije  u djece i kako takve poremećaje roditelji i ostali koji se nalaze u okruženju s djetetom mogu prepoznati. Kroz praktične primjere mag. Pavičić je objasnila što je nužno za razvoj čitanja i pisanja u djece i na koji način se možemo prilagoditi izazovima moderne tehnologije koji mogu izazvati nedovoljno razvijene socijalne vještine i radne navike kod djece.

Ovo predavanje je održano u sklopu programa „Zajedno u odrastanju“  Općinske narodne knjižnice Babina Greda. Ovaj se program čije su teme: poticanje čitanja kod djece, pomoć roditeljima pri odgoju i obrazovanju te povezivanje mještana u zajednicu provodi u nekoliko faza, a financira ga Ministarstvo kulture i općina Babina Greda.

Također,  tema ovog predavanja je u skladu s ovogodišnjom Nacionalnom kampanjom za osobe s teškoćama čitanja i disleksije “I ja želim čitati!”. Organizator kampanje je Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama Hrvatskog knjižničarskog društva.

Članak objavljen u Glasu Slavonije, 12. svibnja 2017. godine: 

Kućice-knjižnice u Babinoj Gredi

 

Kućice-knjižnice u Babinoj Gredi 

Povodom desetogodišnjice osnivanja Općinske narodne knjižnice u Babinoj Gredi, otvaramo kućice-knjižnice koje će biti postavljene ispred svake čitaonice u Babinoj Gredi. Čitaonice su posebnost našeg mjesta, stoga im dajemo prvotnu namjenu koju su imali, a to je educiranje o važnosti knjige i čitanja.

Kućice-knjižnice je izradila tvrtka Živić d.o.o. iz Ce Nastavi čitati

Javni natječaj za odabir znaka ili logotipa (loga) knjižnice

Na temelju članka 10. Statuta Općinske narodne knjižnice Babina Greda („Službeni vjesnik“ 12/08) i Pravilnika  o načinu odabira i odabiru znaka ili logotipa (loga) Općinske narodne knjižnice Babina Greda

Općinska narodna knjižnica Babina Greda raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 ZA ODABIR ZNAKA ILI LOGOTIPA (LOGA) OPĆINSKE NARODNE KNJIŽNICE BABINA GREDA

Natječaj traje od 27. travnja 2017. do 6. svibnja 2017. godine.

Pravila natječaja:

 • Natječaju mogu pristupiti sve zainteresirane osobe.
 • Svaki natjecatelj može prijaviti više radova.
 • Svaki rad mora biti originalan rad natjecatelja.
 • Znak ne smije sa svojim izgledom ili sadržajem iskorištavati niti vrijeđati ničija nacionalna, politička, vjerska , spolna, kulturna ili neka druga opredjeljenja.
 • Radovi se dostavljaju u print verziji i u PDF formatu na CD mediju.
 • Radovi se dostavljaju na adresu:
 • Općinska narodna knjižnica Babina Greda;
 • Ulica Vladimira Nazora 1;
 • 32276 Babina Greda.
 • Predloženi radovi se ne vraćaju.
 • Nakon odabira predloženog znaka, Knjižnica zadržava autorska i sva druga prava nad odabranim znakom.
 • Autorovo ime i prezime se ne ističe prilikom uporabe odabranog znaka.
 • Prilikom odabira znaka, Knjižnica zadržava pravo ne izabrati niti jedno rješenje ukoliko niti jedan od prispjelih radova nije zadovoljio estetske kriterije Povjerenstva.
 • Radovi pristigli nakon završetka natječaja se neće uzeti u obzir.

Znak odabire stručno povjerenstvo koje određuje ravnatelj Knjižnice.

Autoru odabranog znaka isplaćuje se novčani iznos u vrijednosti od 1.000,00 kuna.

Rezultati natječaja se objavljuju na web-stranici Knjižnice 15 dana nakon završetka natječaja.

Knjižnica zadržava pravo izmjene i dopune natječaja.

 

 

Ravnateljica Općinske narodne knjižnice Babina Greda:

 

                                                                                                                                         Ivana Jurić, 

                     mag.edu.philol.croat. et mag.bibl.