Widgeti

Uređivanje widgeta iz okvira za prilagodbu

Uređivanje widgeta iz okvira za prilagodbu

Prilagodba izgleda stranice olakšana je korištenjem widgeta, manjih okvira s određenim sadržajem, koji se pridodaju u unaprijed definirana područja na stranici. Broj i položaj widgeta na stranici ovisi o odabranoj temi. Također, widgeti mogu imati postavke koje je potrebno po odabiru prilagoditi (npr. određivanje izgleda arhiva). Uređivanje widgeta može se vršiti putem okvira prilagodi (pri čemu su promjene odmah vidljive na početnoj stranici) ili putem zaslona za uređivanje widgeta. Ako se u okviru prilagodi odabere opcija widgeti, u padajućem okviru prikazuju se područja na stranici predviđena za unošenje widgeta. Odabirom određenog područja prikazuju se aktivni widgeti te ih je moguće razmještati, ukloniti ili dodavati nove. Razmještanje widgeta može se vršiti pomoću kursora, jednostavnim povlačenjem i ispuštanjem. Također, odabirom naredbe reorganizacija uz naziv widgeta pojavljuju se navigacijske strelice za razmještanje. Nudi se i opcija premještanja widgeta u drugo područje. Odabirom naredbe dodaj widget pojavljuje se stupac sa svim dostupnim widgetima u okviru korištene teme te je moguće odabrati željeno i pridodati određenom području na stranici.

Print Screen zaslona za uređivanje widgeta

Zaslon za uređivanje widgeta

Zaslonu za uređivanje widgeta moguće je pristupiti odabirom opcije widgeti u padajućem izborniku naziva stranice na prednjoj strani ili iz glavnog izbornika, odabirom widgeti u opcijama izgled. Na lijevoj strani zaslona prikazani su svi dostupni widgeti u skladu s korištenom temom, a njihov popis moguće je proširiti ili sakriti odabirom strelice u desnom kutu naslova. U okviru na desnoj strani prikazana su sva područja na stranici određena za widgete te njima pridodani widgeti ako ih ima. Povlačenjem i ispuštanjem pomoću miša moguće je mijenjati redoslijed prikaza widgeta ili ih uklanjati i premještati na drugo područje. Pri odabiru widgeta iz okvira na lijevoj strani zaslona, otvara se padajući izbornik na kojem se odabire područje u koji će se widget smjestiti te naredba dodaj widget. Odabrani widget odmah se popisuje kao stavka u odabranom području, što je vidljivo u okviru na desnoj strani zaslona. U podnožju zaslona dostupan je popis neaktivnih widgeta (opcija koja nije dostupna u okviru prilagodi), a tu se mogu smjestiti privremeno nekorišteni widgeti sa spremljenim postavkama.