Kategorije i oznake

Prikaz okvira za unos nove kategorije

Okvir za dodavanje nove kategorije

Osnovni organizacijski alat u WordPressu jesu kategorije te oznake kao dodatni alati za grupiranje objava. Svaka bi objava trebala imati barem jednu kategoriji radi kasnijeg snalaženja na stranici. Također je, imajući u vidu organizacijsku funkciju, moguće pridružiti više kategorija (i oznaka) jednoj objavi. Ako autor ne dodijeli kategoriju objavi, program je označava kao nekategoriziranu. Za uvid u kategorizaciju objava odabire se opcija objave u glavnom izborniku. Dodavanje kategorije vrši se odabirom kategorije iz opcije objave u glavnom izborniku. Upisuje ne naziv kategorije (koje će po objavi biti prikazano na stranici), te odabire naredba dodaj novu kategoriju. Ako se određena kategorija postavlja kao izvorna kategorija objava, u glavnom izborniku odabire se opcija postavke te opcija pisanje iz padajućeg izbornika, u okviru izvorna kategorija objave odabire se željeni naziv i spreme promjene. Ako se žele kategorizirati objave koje nisu kategorizirane, u okviru objave prelaskom miša preko određene objave pojavljuje se mogućnost brzo uredi, u predloženom prozoru s kategorijama označe se željene kategorije te ažuriraju promjene.

Prikaz okvira kategorije u okviru za uređivanje objave

Okvir kategorije

Oblikovanje kategorija može se vršiti i putem okvira za uređivanje sadržaja, istodobno s kreiranjem sadržaja nove objave. Nakon odabira dodaj novu opciju objave iz glavnog izbornika (ili naredbe uredi objavu), uz okvir za uređivanje sadržaja nalazi se i okvir kategorije. Kategorija se dodaje opcijom dodaj novu kategoriju, upisom naziva na predloženu traku te naredbom dodaj novu kategoriju. Kako se sve kategorije trenutačno prikazuju, moguće je odabrati i druge kategorije koje se odnose na sadržaj. Također je moguće kreirati i potkategorije u odnosu na matičnu kategoriju te pridružiti sadržaju. U traku se unosi naziv potkategorije te u padajućem izborniku matična kategorija odabire željena matična kategorija.

Prikaz okvira za dodavanje nove oznake

Okvir za dodavanje nove oznake

Oznake su pomoćni alati u organizaciji objava. Unose se u okvir za oznake uz okvir za uređivanje sadržaja nove objave. Na priloženu traku upisuju se nazivi oznaka koji se odnose na sadržaj koji se kreira, odvojeni zarezom. Kasnijim radom na stranici nudi se mogućnost odabira najkorištenijih oznaka. Oznake, kao i kategorije, uvijek je moguće ukloniti ili nadopuniti.