Natječaj za radno mjesto

Vinkovci, 13. veljače 2018. godine

Na temelju članka 34. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ br. 105/97., 5/98., 104/00., 87/08. i 69/09.) i članka 21. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, Ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci raspisuje

NATJEČAJ

Za radno mjesto:

DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR – jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
 • radno iskustvo u struci (dvije godine)
 • poznavanje i primjena kataložnih standarda te metoda i tehnika za računalnu obradu knjižničnih fondova
 • položen stručni ispit
 • rad u MS Office
 • pedagoške kompetencije
 • vozačka dozvola B kategorije

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu (preslik)
 • domovnica (preslik)
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
 • životopis

Prijava na natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta, podnosi se u roku  od 8 dana od objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Knjižnice, na adresu:
Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, I. Gundulića 6, 32100 Vinkovci, s naznakom: „Prijava na natječaj“.
Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

                               Ravnateljica

Emilija Pezer, prof.