Natječaj

Na temelju  članka 21. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, članka 17. i 18. Pravilnika o radu, Ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto:

Vozač bibliobusa –  jedan izvršitelj za radni odnos na neodređeno vrijeme

                               –  rad na puno radno vrijeme

                               –  rad na terenu

Uvjeti: Nastavi čitati

Natječaj

Na temelju članka 6. točka 3. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“ br. 96/01.), članka 27. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ br. 105/97., 5/98., 104/00., 87/08. i 69/09.) i članka 23. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, Upravno vijeće raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci

Za ravnatelja/icu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: Nastavi čitati

Poziv na CSSU tečaj

Pozivamo Vas na tečaj:

Javno zagovaranje II

Predavačice: Edita Bačić, dipl. iur., knjiž. sav. i mr. sc. Davorka Pšenica, knjiž. sav.

u organizaciji Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara, CSSU-a i Matične službe za narodne i školske knjižnice Vukovarsko–srijemske županije, koji će se održati u petak, 21. rujna 2018. godine, u 10,00h, u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci. Nastavi čitati