Arhiva kategorije: Ostalo

Svjetski meteorološki dan – 23. ožujka.

Povodom Svjetskog meteorološkog dana skrećemo vam pažnju na meteorološki stup u centru Pregrade koji daje posebnost i šarm našem gradu. Mnogi od vas često zastanu kraj njega kako bi saznali informacije o vremenu.
Ovaj je stup darovan građanima Pregrade, a našoj Knjižnici povjeren na upravljanje i održavanje.
 
H pregračkem kraju, kak je i drugderi, ljudi još pamtiju i čuvljeju stare uzrečice i razne druge mudrosti kere spadaju h pučku meteorologiju našega naroda. Kak je nes svecki dien meteorologije, ziebrali sma par takvih; za starije, ka bi se se potsetili, a za mlajše, ka bi čuli (pročitali) nekaj od naše starine, zanimljivu i za je nuovu.
 
Iz pučke meteorologije prelazimo na moderniju.
Zahvaljujući IRIM-u, Institutu za inovativnost mladih, u Knjižnici i Osnovnoj školi Janka Leskovara, koja je naš partner u IRIM-ovom projektu, postavljen je AQ:BIT uređaj uz pomoć kojeg mjerimo pet atmosferskih varijabli – temperaturu, relativnu vlažnost i tlak zraka te koncentraciju mikročestica promjera manjeg od 2.5 mikrometara (PM2.5).
Želite li sami pokušati, AQ:BIT uređaj možete posuditi u Knjižnici.
 
Želimo vam lijepo vrijeme, a povodom Svjetskog meteorološkog dana u nastavku donosimo poslovice o Pučkoj meteorologiji u Pregradi! ☀️
 
Zahvaljujemo Nikoli Kolaru, Zvonku Kolaru i Tomici Kolaru na prikupljenim poslovicama, a posebno Tomici Kolaru na sastavljanju teksta.
 

Pučka meteorologija h Pregradi

Picture 1 of 11

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Pregrada

Klasa: 611-01/22-01/01

Urbroj: 2140-5-03-22-4 od 4. II. 2022. (766)

Na temelju članka 3. točka 2. i 3. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine br. 96/01, 98/19), članka 40. i 41. Zakon o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine br. 17/19, 98/19), članka 10. Statuta Gradske knjižnice Pregrada (klasa: 612-04/19-01/28, urbroj: 2214/01-380-19-1) od 29. travnja 2019. godine i čl. 6. i čl. 38. Pravilnika o radu Gradske knjižnice Pregrada, (klasa: 612-04/21-01/57, urbroj: 2214/01-380-21-4) od 10. prosinca 2021., Natječajno povjerenstvo raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Pregrada

Za ravnatelja Gradske knjižnice Pregrada može se, na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada imenovati osoba, koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij

– položen stručni knjižničarski ispit

– najmanje pet godina rada u knjižnici

– odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Iznimno, ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima propisane uvjete za ravnatelja knjižnice, može se na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, uz uvjet polaganja stručnog knjižničarskog ispita u roku od tri godine od dana imenovanja, te ispunjava druge uvjete propisane statutom.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge koji mogu biti i u neovjerenim preslikama te će odabrani kandidat predočiti izvornik:

– životopis s opisom stručnih, radnih i organizacijskih sposobnosti, vlastoručno potpisan

– prijedlog četverogodišnjeg plana rada knjižnice, vlastoručno potpisan

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice)

– dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe/ diplome)

– dokaz/ uvjerenje o položenom stručnom knjižničarskom ispitu

– dokaz o traženom radnom iskustvu u knjižničarskoj struci (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji te ugovor o radu ili potvrda poslodavca ili sl.)

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 3 mjeseci od objave natječaja.

Položen stručni knjižničarski ispit u smislu članka 20. stavka 9. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti ima i osoba koja je oslobođena polaganja stručnog knjižničarskog ispita na temelju zakona kojima je uređivana knjižnična djelatnost.

Na natječaj mogu se ravnopravno prijaviti kandidati obaju spolova, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom i ženskom rodu.

Osobama koje su stekle odgovarajući akademski naziv ili stručni naziv prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN br. 107/07, 118/12) stečeni akademski naziv ili stručni naziv izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom u skladu s odredbama čl. 14. toga Zakona.

Ravnatelja imenuje i razrješava predstavničko tijelo Grada Pregrade, odnosno Gradsko vijeće Grada Pregrade.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. navedenog Zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Javni natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Gradske knjižnice Pregrada i u Narodnim novinama.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom, podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Pregrada, Natječajno povjerenstvo, Josipa Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada, s naznakom: »Za javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Pregrada – ne otvaraj«.

Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati.

Podnošenjem prijave na javni natječaj, kandidati su izričito suglasni da Grad Pregrada kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Časopis Hrvatica – Pregrada, ljetovalište u Hrvatskom zagorju

Zahvaljujući dugogodišnjem prijateljstvu dviju gospođa, jedne iz Pregrade, a druge iz Dubrovnika, naša je Knjižnica dobila članak o Pregradi objavljen u časopisu Hrvatica 1939. godine.
Časopis Hrvatica: časopis za ženu i dom izlazio je u Zagrebu od 1939. do 1941. godine. Pokrenula ga je i uređivala prva hrvatska profesionalna novinarka – Marija Jurić Zagorka.
Ovaj će članak biti značajan prilog našoj zavičajnoj građi, a ujedno i lijep prilog građi u okviru našeg programa „Kad Zagorka nadahnjuje“ iz 2020. godine. U tom je programu naglasak bio na prepisci Zagorke s Pregračankom Mimicom Kaučić, rođenom Kantoci iz dvorca Gorica.
Najljepše hvala gospođi DUBRAVKI ČAČIĆ iz Dubrovnika koja nam je poslala ove priloge iz časopisa HRVATICA, a koji je spremila i čuvala njezina mama Marija.
 
Više na Facebook stranici Knjižnice
 

OBAVIJEST ZA KORISNIKE KNJIŽNICE VEZANO UZ COVID POTVRDE

Dragi korisnici Knjižnice,
 
temeljem Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova koju je 12. studenoga 2021. donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske (KLASA: 810-06/20-01/7; URBROJ: 511-01-300-21-452), od utorka, 16. studenoga 2021. za zaposlenike, korisnike Knjižnice i druge osobe koji ulaze u zgradu Knjižnice obvezno je posjedovanje EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju ili testiranju.
Molimo vas da pri ulasku u zgradu pripremite svoju EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju ili testiranju, koji ćete zatim predočiti zaposleniku Knjižnice.
Osobe koje odbiju predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz ne mogu boraviti u zgradi Knjižnice.
Molimo naše korisnike koji nemaju EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju da nam se obrate na broj telefona
049 376 111 ili 091 376 0524.